Privacybeleid

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en prospecten. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform GDPR is. Wij hebben het hier enkel over gegevens die wij verwerken in naam en voor rekening van Zakenkantoor Verwee.

Wij verzamelen en verwerken gegevens die u ons naar aanleiding van contact met ons kantoor meedeelt. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Het is ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Afhankelijk van het doel en de grondslag verwerken we uw naam, adres, e-mailadres. Indien nodig uw professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Vaak ook gegevens betreffende uw woning, auto, financiën of gezondheid.

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard.

Beheer van uw verzekeringsovereenkomst

Dit zijn de verwerkingen nodig voor de verzekeringsbemiddeling, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan, alsook het regelen van schade. Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.

Beheer van het bestanden

Dit zijn de verwerkingen om de identificatiegegevens van alle natuurlijke en rechtspersonen, zowel klanten, prospecten, leveranciers, medewerkers die in relatie staan met Zakenkantoor Verwee, samen te stellen en up-to-date te houden.

Direct marketing

We willen u graag informeren over onze activiteiten, producten, diensten en commerciële aanbiedingen. Daarnaast wensen we onze kennis van klanten en prospecten te verbeteren. Dit is het domein van de direct marketing (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van gegevens, bekendheid, …). Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren.. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Website

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van jouw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven jou de mogelijkheid cookies van je harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, kan je de instructies van jouw internetbrowser consulteren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen jou er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geef jij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten

Persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, kan u laten rechtzetten en aanvullen. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, als dat wettelijk mogelijk is.

Bent u verzekeringsklant en u hebt uw Mybroker klantenzone geactiveerd, de kan u uw persoonsgegevens daar inkijken en wijzigen.

Als u bankklant bent bij Zakenkantoor Verwee kan u uw gegevens raadplegen en aanpassen op de homebanking van AXA.

In de andere gevallen stuurt u een gedateerde en ondertekende brief, vergezeld van een recto/verso fotokopie van uw identiteitskaart, naar Waeles Ulrike Grote Herreweg 174 9690 Kluisbergen, ulrike@zakenkantoorverwee.be.

Als u een klacht wenst in te dienen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met Zakenkantoor Verwee

U kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. + 32 2 274 48 00, fax + 32 2 274 48 35, commission@privacycommission.be. Of bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats.